Skip to main content
  • Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)
ET TRYGT STED AT VÆRE – ET GODT STED AT LÆRE

PPR

På frie grundskoler skal de elever, der har brug for ekstra støtte, tilbydes den.

Det er skolens ansvar at vurdere den enkelte elevs særlige behov, ligesom vi som skole i et vist omfang kan få pædagogisk- psykologisk rådgivning af Halsnæs Kommune.

Behovet for specialundervisning beror på en faglig vurdering, elevens standpunkt og faglige udvikling og/eller ved at teste eleven. Skolen forholder sig til en vurdering af elevens udfordringer og behov, og der udarbejdes evt. et forslag til foranstaltning og anbefaling af ugentligt timetal.

I de tilfælde hvor det vurderes, at der skal tildeles elever timer til specialundervisning, følger PPR sammen med skolen udviklingen hos disse elever og drøfter undervisningen med lærerne, med forældrene og med eleverne med henblik på løbende at vurdere i forhold til, om der skal ske justeringer eller ændringer i undervisningen.

Mindst én gang om året evalueres undervisningen. I forbindelse med en evt. fornyet ansøgning om tilskud til specialundervisning tager PPR sammen med skolen stilling til, om undervisningen bør fortsætte, ændres eller ophøre.

Vores overordnede holdning er, at vi som skole skal kunne rumme og inkludere med det forbehold, at vi på skolen skal have de rette lærer/pædagog kompetencer til den enkelte elev. Derfor vil muligheden for støtte til specialundervisning til hver en tid bero på en vurdering af den enkelte elev set i forhold til de lærer/pædagog kompetencer skolen har til rådighed, samt skolens økonomiske ressourcer.