Skip to main content
  • 6.-9. Klasse
ET TRYGT STED AT VÆRE – ET GODT STED AT LÆRE

6.-9. klasse

Lejrskole 8. klasse

På VPS mener vi, at lejrskoler er vigtige, og vi er opmærksomme på, altid at gå på to ben, når vi planlægger lejrskole i udskolingen. Et fagligt og et socialt et.

Vi tager på lejrskole 8. klasse i fem dage, og turen går til det fjerne Danmark eller det nære udland. Forinden turens afvikling, arbejdes der fagligt med emner, der er oplagte i forbindelse med destinationen.

Da vi skulle til Sønderjylland arbejdede vi for eksempel med mindretalsbeskyttelse, Slaget på Dybbøl og moms, ligesom vi havde besøg af en gæstelærer fra Grænseforeningen.

Efter lejrskolen inviteres forældrene til en aften, hvor eleverne holder oplæg om turen.

Læsemaraton

I 7. og 8. klasse har vi læsemaraton. Her forener vi det faglige med det sociale, det nyttige med det behagelige.

Efter en dag i skole mødes eleverne og lærerne sent om eftermiddagen og en lang aftens program tager sin begyndelse: læse, hygge, læse, spise, læse, hygge, læse, spise…

Der bliver læst MANGE sider, lyttet til MANGE lydbøger og spist en masse lækker mad og kage, som forældrene har lavet til os. Der bliver ikke SOVET så meget, hvorfor arrangementet slutter næste morgen med morgenmad – og alle tager derefter hjem i seng.

Afgangsprøverne

I maj måned skal 9. klasse til skriftlige afgangsprøver.

Vi følger undervisningsministeriets prøveplan og eleverne prøves i de samme prøveoplæg som på alle landets folkeskoler.

I slutningen af maj/starten af juni begynder de mundtlige prøver.

Her skal eleverne til mundtlig afgangsprøve i de bundne fag, samt i de fag, som er udtrukket af undervisningsministeriet.

Bundne prøvefag

Prøvefag til udtræk – ét fra hver fagblok

  Humanistisk fagblok: Naturfaglig fagblok:
Dansk: mundtlig og skriftlig Engelsk: skriftlig Biologi: skriftlig
Matematik: skriftlig Tysk: skriftlig eller mundtlig Geografi: skriftlig
Engelsk: mundtlig Historie: mundtlig Fysik/kemi: skriftlig
Fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi. Samfundsfag: mundtlig Matematik: mundtlig
  Kristendomskundskab: mundtlig Idræt: mundtlig

Det er vigtig for os, at vores afgangselever klarer sig så godt, som det er hver af dem muligt.

Vi bruger derfor megen tid på individuel- og gruppevejledning, træner prøveformerne og afsætter tid til at den enkelte elev får repeteret netop dét faglige stof, som der er behov for.

Det kræver en del af den enkelte elev, som skal have vilje, lyst og motivation til at arbejde målrettet og ansvarligt med det faglige stof i en skolesammenhæng, som er mere løs og ustruktureret end tilfældet er på de yngre klassetrin.

I begyndelsen af 9. klasse afholdes derfor også et forældre-elev-møde med henblik på afgangsprøverne. Her orienterer lærerne om kravene i de enkelte fag samt de enkelte fags prøveformer.

Forældrene spiller en væsentlig rolle for, at den enkelte elev lykkes med at få så god en afgangsprøve som muligt, og hjemmets opbakning er nødvendig.

Terminsprøver

På VPS afvikler vi skriftlige terminsprøver både i 8. klasse og i 9. klasse. I 8. klasse ligger de i maj, i 9. klasse ligger de i december.

Både i 8. klasse og i 9. klasse får eleverne lejlighed til at prøve kræfter med rigtige afgangsprøveopgaver, idet vi i et vist omfang bruger ældre prøvesæt. Terminsprøverne er således en mulighed for såvel eleven som elevens forældre til at danne sig et indtryk af, hvordan niveauet er til afgangsprøven.

Vi gør os umage for, terminsprøverne kommer til at virke afdramatiserende for dem, der har brug for dét, og vi giver et venligt skub til dem, som har brug for dét.

Derfor får alle individuel feedback på terminsprøverne.

Praktik

I 8. klasse skal eleverne i erhvervspraktik i en uge.

På VPS er det vigtigt for os, at denne uge bliver en mulighed for, at den enkelte elev kan afprøve et erhverv, som eleven finder interessant. Det er NU man kan afprøve noget, man kommer ud af sin komfortzone og skal stå på egne ben.

Vi ser derfor nødigt, at man kommer i praktik hos f.eks. sine forældre eller sin onkel, og lærerne hjælper derfor meget gerne med at finde en god praktikplads, hvis det er svært. Selve formidlingen, forsikringsforhold m.v. klares af skolens UU-vejleder

I ugens løb kommer én af klassens lærere på praktikbesøg, hvis virksomheden ligger i Halsnæs Kommune. Det er altid dejligt at møde eleverne uden for de vante rammer og se dem tage ansvar i en helt anden kontekst.

Vi er meget glad og taknemmelige for, at så mange lokale private og offentlige virksomheder tager imod vores elever og håber, at vi i fremtiden kan udbygge samarbejdet.

UU vejledning i udskolingen

UU står for Ungdommens Uddannelsesvejledning.

På VPS er det vigtigt for os, at vores elever er klædt godt på til at kunne træffe et kvalificeret valg, når de i 9. klasse skal vælge ungdomsuddannelse. Vi samarbejder med UU Halsnæs-Hillerød, og har vores egen uddannelsesvejleder, som kommer på besøg i flere omgange og underviser i både 7., 8. og 9. klasse.

Desuden har vi i løbet af udskolingen en del forskellige aktiviteter, som tilsammen forhåbentlig giver den enkelte unge det bedst mulige afsæt for at vælge rigtigt i 9. klasse.

Læs mere om vores UU vejledning

Uddannelsesparathedsvurderingen (UPV’en) er central i udskolingen. Det er en proces, som starter tidligt i 8. klasse, og som skal lede frem imod, at den enkelte elev i 9. klasse er afklaret om til at vælge sin ungdomsuddannelse, men også har opnået de forudsætninger der skal til, for at gennemføre sin ungdomsuddannelse.

Det er vigtig, at skolen, eleven og forældrene samarbejder tæt om dette, idet der arbejdes med tre parametre: faglige-, personlige- og sociale forudsætninger.

Heraf har skolen størst indflydelse på nogle, og forældre og eleven har størst indflydelse på andre. For eksempel kan skolen sikre differentieret undervisning. Men forældrene skal sikre, at eleven er klar til at modtage denne undervisning i skole.

Endelig skal eleverne selv tage ansvaret for egen læring. Langt de fleste af vores elever vurderes uddannelsesparate i 9. klasse.

8. klasse besøger Uddannelsesmessen i Frederiksborgcentret, hvor vi arbejder med UEA-opgaver (uddannelse-, Erhverv- og Arbejdsmarkedsorientering) både før og efter besøget.

8. klasse tager tre dage på Introkurser på forskellige ungdomsuddannelsesinstitutioner, hvor eleverne følger en skoledag og lærer om netop denne ungdomsuddannelse.

Praktik bidrager forhåbentlig også til afklaringen, ligesom vi håber, at vores mange virksomhedsbesøg inspirerer eleverne til erhverv og uddannelse.

Er afklaringen alligevel svær, eller er skolegangen tung en periode, har vi mulighed for – i samarbejde med vores UU-vejleder – at sætte individuelle forløb i værk.

For eksempel ekstra praktik eller brobygning til ungdomsuddannelsesinstitutioner.

Oplevelser i og med det omgivende samfund

I udskolingen er vi meget opmærksomme på at rette os ud mod det omgivende samfund. Vores elever har stor glæde af at opleve verdenen udenfor Halsnæs Kommune og erfare, at den er fyldt med dygtige, dedikerede mennesker med en masse på hjertet.

Det er vigtigt for os, at dét vi gør har et formål.

Derfor vil det også variere fra klasse til klasse med hvem, og om hvad vi samarbejder.

Eksempler

8. og 9. klasse har samarbejdet med Nordea om et forløb om privatøkonomi, – et nationalt undervisningsforløb (Pengeuge), hvor eleverne blandt andet lærte om sms-lån, rentesregning og budget.

8. klasse har lavet brobygning med Slagteri- og Kokkeskolen i Roskilde (ZBC), hvor en halv gris og en masse grøntsager på to dage blev transformeret til en lækker middag for forældrene.

8. klasse havde besøg af en af direktørerne fra Harald Nyborg, som forklarede forretnings-principper, som senere blev brugt i klassens æbleskivebod på Julemarkedet (læs under traditioner)

7. og 8. klasse har været i det Kongelige Teater og set ”Breakfast med Bournonville”, en balletforestilling med Balletskolens udskolingsklasser.

Af flere omgange har flere klasser haft besøg af studerende fra Københavns Universitet, som for en stund overtog undervisningen i Science for en stund.

8. og 9. klasse har besøgt vindmølleanlæg og vandrensningsanlæg.

9. klasse var på det Kongelige Teater og så generalprøven på balletten Alice i Eventyrland – et eventyr som senere skulle bruges i danskundervisningen.

Der samarbejdes endvidere med Frederiksværk gymnasium og lærerne på stedet, for at nå den bedste brobygning

Projektopgaver

På VPS sættes der resurser af til at have projektuger i både 7., 8. og 9. klasse.

Niveauet og kravene udvides i 7. og 8. klasse, så eleverne gradvist klædes på til at lave den obligatoriske projektopgave i 9. klasse, som er en del af afgangsprøven.

Den obligatoriske projektopgave i 9. klasse skal leve op til en række krav. Det er her, eleven har mulighed for at vise sin evne til selvstændigt arbejde og skal bruge stof, metoder og udtryksformer fra sine forskellige fag.

For at få tilstrækkelig kvalitet i arbejdet, arbejder klasserne – særligt i 9. klassen – med overemne og delemner i flere uger før den egentlige projektuge. Her indsamles informationer og emnet bearbejdes.

Projektugen ligger på alle tre klassetrin som 5 sammenhængende skoledage, som eleverne bruger til det afsluttende arbejde og til at færdiggøre produkt og forberede fremlæggelsen. Fremlæggelserne foregår over to dage.

Der gives karakter og skriftlig tilbagemelding på fremlæggelserne. I 9. klasse fremgår både udtalelse og karakter af afgangsbeviset.

Der kan i tilfælde af ønske om fri udenfor skolernes ferie ikke gives fri under projektopgaven i 9. klasse.

9. klassernes sidste skoledag

Sidste skoledag er på VPS 9. klassernes dag.

Her hyldes de af alle, store som små, og de sendes afsted med masser af held og lykke.

Det er en herlig og meget festlig dag. Flot udklædte mødes afgangseleverne privat og spiser morgenmad sammen med deres lærere. Ved ankomsten på skolen hyldes de i skolegården af alle børn og voksne med en særlig udgave af skolesangen, flag og ballonener.

Selvfølgelig kastes der med karameller, og afgangseleverne optræder med hyggelig underholdning, hvor lærerne ”ristes” venskabeligt.

Vandkamp og rundboldkamp er også på programmet, før afgangselevernes spiser pizza med deres lærere og sendes afsted til fest og læseferie.

Skolepatruljen

Skolepatruljen

At være med i skolepatruljen er en betydningsfuld opgave, som giver barnet nogle vigtige kompetencer – ikke blot i forhold til trafik og færdselsregler, men også i forhold til at gå forrest som et godt eksempel i trafikken og samarbejde med de andre i skolepatruljen om at hjælpe yngre skolekammerater sikkert i skole i hver dag.

På VPS er det 6.klassetrin, som varetager skolepatruljetjenesten. Uddannelsen/oplæringen udføres af skolens færdselskontaktlærer og en repræsentant fra færdselspolitiet.

På Vinderød Privatskole møder skolepatruljen ind klokken 7.35, og de andre elever og deres forældre regner med barnet, så det er væsentligt, at barnet påtager sig dette ansvar – også selvom det regner eller sner.

Barnet er forsikret af skolens arbejdsskadeforsikring, når han/hun står skolepatrulje, idet de er omfattet af reglerne i arbejdsskadesikringsloven. Barnet står skolepatrulje et sted, som politiet har vurderet er sikkert for skolepatruljen.

På VPS er det ved fodgængerfeltet på Helsingevej lige udenfor skolen

Skolepatruljen arbejder i makkerpar en uge af gangen. Hvert makkerpar får ca. fire ugers fordelt over hele skoleåret.

Undervisningsmaterialet til skolepatruljerne ligger frit tilgængeligt på nettet. Det er en fordel som forældre at se lidt på det, dit barn skal igennem for at kunne stå skolepatrulje.

Læs mere på www.sikkertrafik.dk/skolepatrulje/forældre