Skip to main content
  • 1.-5. Klasse – indskolingen
ET TRYGT STED AT VÆRE – ET GODT STED AT LÆRE

Indskoling på VPS

Stillestart

Kl. 7.50 åbnes dørene til klasserne, og her møder læreren også ind i klassen.

Kl. 8.00 ringer det ind, og alle elever starter dagen med stillearbejde. På forskellige årgange kan stillestart være arbejde med opgavebøger, stillelæsning eller træning på iPads.

Der er mulighed for, at læreren via materialevalg kan differentiere, så den enkelte elev arbejder fra eget niveau.
Fællesnævner er, at alle elever bliver set og hørt, og der er tid til den enkelte elev.

Undervisning

Der undervises i indskolingen i fagene dansk, matematik, engelsk, science (naturfag) og idræt (5. klasse har svømning fra okt.- april).

Herudover undervises der i faget krea, som er billedkunst og musik, samt i kultur som er et fag sammensat af undervisning indenfor religion, historie og samfundsfag.

Undervisningen veksler mellem tavleundervisning, dialog, bogligt arbejde og Cooperative Learning, hvor eleverne deltager aktivt efter bestemte principper og arbejdsmønstre med henblik på at øge læring og trivsel i klassen i en interaktion med hinanden.

Det kunne f.eks. være ved gruppe- eller projektarbejde. Vi lægger på skolen vægt på den kreative tilgang til faget både med produkter, der sættes frem og røres, gennem brug af it-løsninger, samt ved brug af drama i undervisningen, som eks. læseteater, rollespil eller hele teaterstykker.

iPads i undervisningen

På Vinderød Privatskole er it en naturlig del af læringsrummet. Derfor får alle elever fra 1.- 6. klasse udleveret en iPad.

iPads til alle elever i indskolingen giver bedre mulighed for at differentiere og tilrettelægge en spændende undervisning, som imødekommer den enkelte elevs behov.

It er dog ikke et mål i sig selv. Det er et middel til en bedre skole, hvor eleverne bliver aktive medproducenter af viden, og hvor indskolingens lærere har en god, fælles platform at tilrettelægge undervisningen på.

Vi bruger en bred vifte af apps i undervisningen. Lærerne får løbende kurser i brugen af iPad’en og er dermed klædt bedst muligt på til at imødekomme de overordnede it-faglige mål, der stilles.

I undervisningen stræber vi efter, at vores brug af digitale værktøjer fungerer som elevernes tankeforlænger og ikke tankeerstatter.

Bevægelse i undervisningen

På Vinderød Privatskole lægger vi vægt på varierede arbejdsformer, og bevægelse er derfor en vigtig del af undervisningen.

Det kan være faglige aktiviteter i skolegården som eksempelvis FessorLøbet, tabelhop etc. Det kan også være i lokalet eller på gangen, hvor vi spiller spil, laver små rollespil, danser m.m.

Desuden har eleverne i indskolingen to lange pauser i løbet af skoledagen, hvor hele skolen holder pauser.

Hvad er skolens værdier?

Gennem dialog i klasserne arbejdes der dagligt med skolens værdier, som er respekt, nærvær, tryghed, ansvarlighed og forskellighed.

Det er vigtigt for os, at der gives plads til den enkelte, så alle børn trives, og skoledagen bliver så god som muligt. Det giver bedre forudsætninger for indlæring.

En af måderne, hvorpå vi skaber trygge og nærværende rammer for eleverne, er ved at være synlige voksne. Vi er en lille skole, hvor alle kender alle. Vi siger “godmorgen” og “farvel”, når vores veje mødes.

Den voksne giver sig tid til at høre om en konflikt eller lytte til et barn, der er ked af det. Eleverne skal føle sig trygge ved at gå til alle voksne, også de der ikke er en del af klassens team.

Vi påtaler og irettesætter uhensigtsmæssigt og grimt sprog, og vi støtter eleverne i at hjælpe hinanden med at behandle hinanden med respekt og stoppe mobning med det samme.

Vi ser, at eleverne hurtigt lærer at være opmærksomme på disse værdier og ikke er bange for at italesætte det, hvis en anden elev opfører sig respektløst eller uansvarligt.

Klassepædagoger

På Vinderød Privatskole er der klassepædagoger i 1.- 4. klassetrin. De har et tæt fagligt samarbejde med lærerne.

De er med til skabe et trygt og sundt miljø for både elever og personale ved brug af deres faglige værktøjer. Trivsel er i højsæde her.

Klassepædagogerne er også en fast del af Fritten, så børnene har en relation til de voksne de tilbringer hele skoledagen med. Klassepædagogen har dermed en viden om, hvordan børnenes morgen og formiddag er gået, hvilket skaber sammenhæng mellem skolen og Fritten.

Morgensamling

Vi afholder på skolen en ugentlig morgensamling, som er fælles for alle skolens elever.

De mindre klasser fra 0.- 4. klasse bliver kl. 8.00 hentet af elever fra en ældre klasse, og de følges til morgensamlingen, hvor de sidder sammen – små og store.

Til morgensamlingen er der en kort briefing eller beskeder fra ledelsen. Ugens fødselarer bliver råbt op og får en klapsalve, nye elever bliver budt velkomne, og alle synger månedens sang fra skolens sangsamling.

Klasserne skiftes til fra uge til uge at have et indslag til morgensamling. Det kan være sange, quizzer, dans, fortælling og meget mere. Nøgleordene for samlingen er sammenhold og en gensidig respekt for det, der bliver sagt og optrådt med.

Temadage

I indskolingen tilstræber vi 1-2 gange årligt at afholde 1-2 fælles tema/emnedage, hvor alle klasser fra 0.- 4. klasse arbejder med et fælles projekt. Det kan eks. være sundhed, gamle dage, andre kulturer eller traditioner i forbindelse med højtider som påske eller Halloween.

Herudover har hele skolen én gang årligt tre fælles temadage over et fagligt emne.

Træningscafe

Skolens træningscafe er åben to gange ugentligt, hvilket er tirsdage fra 13.00- 15.30 og torsdage fra 13.00-16.00.

I træningscafeen har eleverne mulighed for at træne deres faglighed i diverse fag gennem arbejde med lektier, læsning eller arbejde med faglige portaler på deres medbragte iPads eller pc’er.

Træningscafeen er bemandet af lærere, der fagligt dækker bredt. Da cafeen er åben for alle årgange, ser vi ofte elever, der tilbyder en hjælpende hånd på tværs af årgangene.

Specialundervisning

Skolen tilbyder specialundervisning efter behov. Det kan være f.eks. være indenfor dansk, matematik, engelsk eller hvor det skønnes, der er et behov. Det vil oftest være mindre hold af elever, der i en periode arbejder målrettet indenfor et givent område.

Elevråd

Indskolingen har deres eget elevråd fra 0.- 4. klasse.

Der er fra hver klasse valgt to elevrådsrepræsentanter og en suppleant. Tanken med elevrådsrepræsentanterne er, at de er talerør for deres respektive klasser.

Elevrådet mødes ca. fem gange årligt med den elevrådsansvarlige lærer.

Her drøftes forskellige temaer, som ønsker til forbedringer, evalueringer af f.eks. temadage, skolepatruljer og andet. Elevrådet har udnævnt en formand og en næstformand, som viderebringer de tanker, ideer og ønsker, der bliver frembragt på møderne til ledelsen, som herefter giver respons herpå ved deltagelse på kommende møde.

Udearealer

Vinderød Privatskole ligger i skønne kuperede naturomgivelser med eget lille skovareal kaldet “Granhøjen”, hvor der er rig mulighed for at lege rollespil og bygge huler.

Bag “Granhøjen” finder man boldbaner, skaterbane og cykelbane. I “Haven”, som er legeområdet tættest på indskolingen, findes legehuse, sandkasser, gynger, klatrestativ og lille boldbane, og det er også her kælkebanerne bliver taget i brug, når vi er så heldige, at der er faldet sne nok.

I “Den lille gård”, som er beliggende mellem indskolingen og administrationen, er der mulighed for at cykle, løbe på løbehjul, gynge eller spille basketball.

På Vinderød Privatskole tilstræber vi frihed under ansvar.

Der er derfor ingen afgræsning i form af “de små” eller “de stores” områder. Indskolingsbørnene er derfor også velkomne i “den store gård”, som ligger ved udskolingsbygningen, hvor der er basketballbane samt multibane, ligesom de større elever er velkomne ved indskolingsbygningen.

Ordningen understøtter vores værdier om respekt, nærvær, tryghed, ansvarlighed og forskellighed.

Hytteture

Skolen arrangerer to længere ture med overnatning i løbet af indskolingen.

Én hyttetur i 3. klasse med én overnatning. Turen foregår i lokalområdet.

Én hyttetur med to overnatninger i 5.klasse. Turen går til en destination på Sjælland.

Et lejrskole-/hyttetursophold indbefatter undervisning over flere skoledage med det formål at give eleverne mulighed for at gøre sig erfaringer, som ikke kan gøres på skolen, og som kan have tilknytning til den daglige undervisning.

Udover det faglige fokus, vil der på lejrskolen også være et socialt indhold.

Der er et forældrebetalt beløb til forplejning på 85 kr. pr. påbegyndt døgn.

Ved de af skolen planlagte hytteture i 3. og 5. klasse afholder skolen alle øvrige udgifter, der er nødvendige for hytteturens gennemførelse inden for det i budgettet faste afsatte beløb.