Skip to main content
  • 0. Klasse
ET TRYGT STED AT VÆRE – ET GODT STED AT LÆRE

0. klasse på VPS

I 0. klasse på Vinderød Privatskole skabes der trygge rammer for eleverne således, at de bliver fortrolige med dagligdagen på skolen.

Eleverne skal tilegne sig grundlæggende færdigheder, som er vigtige for deres fremtidige skoleforløb. Fællesskab og de sociale relationer vægter vi højt for at få optimal læring kræver det god trivsel.

Vi skaber et trygt og godt grundlag for børnenes udvikling gennem dannelse, omsorg og tid til at lytte, samt rammer og normer som er til at forstå. Vi styrker børnenes selvtillid, selvstændighed og forståelse for andre, gennem et bevidst arbejde med børnegruppen, samt de voksnes synlighed, engagement og indlevelse.

I undervisningen arbejders der bl.a. på:

  • Deltage i samtale og kunne veksle mellem at lytte og ytre sig
  • Være koncentreret og opmærksom
  • Vænne sig til at sidde stille i længere tid ad gangen
  • Modtage, forstå og udføre kollektive beskeder
  • Vente på tur
  • Arbejde selvstændigt og i gruppearbejde
  • Tage hensyn til andre
  • Respektere egne og andres grænser

Vi går i skole hver dag fra kl. 8.00 til 13.00. Derefter går børnene i Fritten, som har åbent alle ugens dage fra kl. 6.00 – 8.00 og igen kl. 13.00-17.00.

Vi vil gerne starte dagen stille og roligt, således at alle har mulighed for at komme i gang med dagen på en god måde. Vi hjælper alle med at holde ro om morgenen, derfor er der ingen løb eller råben. Vi ”krudter af ” senere.

Hvad består undervisningen af?

Dansk: 
Alfabet og lydarbejde, sproglig/fonologisk opmærksomhed, rim og remser, stavelser, sammensatte ord, børnestavning, litteraturarbejde og oplæsning.

Matematik: 
Talkendskab og talforståelse, geometri, mønstre, måling, spejling, plus/minus og klokken. Der vil også være værkstedsarbejde som et supplement til det faglige arbejde.

Derudover arbejder vi med idræt, sang/musik, billedkunst og andet kreativt. Værkstedsarbejdet skal give mulighed for at lære ud fra forskellige metoder bl.a. ved at se, høre, føle, røre, eksperimentere, bevæge sig, samarbejde og arbejde selvstændigt.

Udover dette vil skoledagen også bestå af skovture, emnearbejde og samarbejde på tværs af årgangen eller hele skolen.

Skoleskemaet

8:00: Morgenarbejde – eleverne arbejder selvstændigt. Morgensamling – gennemgang af dagen.
8:30: Undervisning – hele klassen eller i hold.
9:20: ”Lille mad” – alle medbringer lidt frugt, en bolle eller anden mellemmad.
9:35: Legevenner* og frikvarter.
10:05: Undervisning – hele klassen eller i hold.
11:15: Frokost og frikvarter.
12:15: Sidste time – afrunding af dagen, oplæsning, massage, samtale og hygge.
13:00: Fritten åbner med lege, aktiviteter, kreativiteter og venskaber.

* Legevenner er børn fra 0. klasse, der skal lege sammen i frikvarteret. De er sammen to og to, og de voksne trækker tilfældige navne. Efterfølgende tages der en snak om, hvordan legen forløb. Det er så alle kommer til at lege med alle på kryds og tværs. Det er godt med de sociale fællesskaber, der kommer til udtryk i legen. Det er noget meget værdifuldt, som børnene vil have glæde af i mødet med nye mennesker resten af deres liv.

Forældresamarbejde

Mødepligt

0. kl. er obligatorisk, og der er derfor mødepligt i skolen.

Sygdom

Ved sygdom informeres lærerne via kontaktbogen i Intra.

Fravær

Andet fravær skal aftales med skolen på forhånd. En enkelt fridag – op til tre dage kan aftales med klassens lærer.

Derover skal fridage/ferie aftales med indskolingsleder Jette Nord Kruse. Begge dele kan gøres over beskeder på Intra.

Forældremøde

Inden skolestart og efter skolestart vil I blive inviteret til et forældremøde på skolen.

Skolehjemsamtaler

I løbet af året vil I blive inviteret til skolehjemsamtaler med klassens lærere. Første samtale vil finde sted i efteråret og anden samtale i løbet af foråret. Tilmelding sker via ForældreIntra.

Andet

Hvis I har en eventuel bekymring eller andet, I ønsker at tale med lærerne om, er I altid velkomne til at skrive en mail/besked på forældreIntra. I særlige tilfælde kan I også bede om et møde med 0. klasselærerne.

Hvad kan I som forældre gøre for at gøre jeres barn skoleklar?

Hjælp jeres barn til at blive selvhjulpen. Barnet bliver stolt og glad, når han/hun mestrer det meste selv – toiletbesøg, lynlås, snørebånd, bære madpakken og sin egen skoletaske.

Det er langt nemmere at gå i skole, hvis børnene har styr på deres egne ting. Skab en positiv stemning om det at gå i skole – og tal positivt om skolen.

For det er sjovt at lære.